Beste klant,
Bloom is vanaf heden distributeur voor The Herborist.
Als particulier en therapeut kan u afhalen bij Bloom, Gentseweg 160, 8792 Waregem (BE)
Wij leveren in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Overige landen? Contacteer ons.

Algemene voorwaarden

Bloom BV
Gentseweg 160
BE - 8792 Waregem
M: info@theherborist.be
T: +32(0)53/60.56.56
BTW-nummer: BE0430 009 908

1. Onze facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke afspraken contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling zal in ieder geval van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsinterest lopen van 1 % maand (of 12 % op jaarbasis). Tevens zal er een schadevergoeding aangerekend worden van 10 % van het openstaande bedrag met een minimum van 125 €.

2. De goederen blijven eigendom van Bloom BV tot het moment dat ze volledig betaald werden.

3. De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Bloom BV en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 7 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Bloom BV of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

4. De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk en uiterlijk binnen de 7 dagen Bloom BV hiervan per e-mail te verwittigen.

5. Een handelaar kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Een particulier kan in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (W.E.R.) heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Bloom BV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, naar het volgende adres: 9300 AALST, Kareelstraat 48 bus 1.Indien de goederen zijn toegezonden aan Bloom BV onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Bloom BV zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven,  en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 5 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Bloom BV ( bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Bloom BV. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

6. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Bloom BV uitsluitend bevoegd zijn.