Leveringen in BeNeLux en Frankrijk. Verzendkosten: 8€ of BE:gratis vanaf 45€, NL&LU:gratis vanaf 65€, FR:gratis vanaf 100€
Overige landen? Contacteer ons.
BESTELPROCEDURE PARTICULIER:
*Producten selecteren => naar winkelwagen gaan => Afrekenen => inloggen of account aanmaken
*stappen volgen tot betaling => Betalen met bancontact - kredietkaart => producten worden verzonden
BESTELPROCEDURE APOTHEEK/PROFESSIONEEL: Registreren/inloggen via het professioneel portaal
Geen bestellingen via mail/telefoon, enkel bij problemen (tussen 9u-12u van maandag tot vrijdag)

Algemene voorwaarden

AQUARIUS AGE COMPANY Belgium cvba
De Pacht 34A
BE - 9506 Nieuwenhove
M: info@theherborist.be
T: +32(0)54/240 108
BTW-nummer: BE0473 582 407

1. Onze facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke afspraken contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling zal in ieder geval van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsinterest lopen van 1 % maand (of 12 % op jaarbasis). Tevens zal er een schadevergoeding aangerekend worden van 10 % van het openstaande bedrag met een minimum van 125 €.

2. De goederen blijven eigendom van AACB cvba tot het moment dat ze volledig betaald werden.

3. De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door AACB cvba en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 7 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan AACB cvba of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

4. De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk en uiterlijk binnen de 7 dagen AACB cvba hiervan per e-mail te verwittigen.

5. Een handelaar kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Een particulier kan in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (W.E.R.) heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar AACB cvba tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, naar het volgende adres: 9506 Nieuwenhove De Pacht 34A. Indien de goederen zijn toegezonden aan AACB cvba onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert AACB cvba zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven,  en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 5 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door AACB cvba ( bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door AACB cvba. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

6. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van AACB cvba uitsluitend bevoegd zijn.